KVKK Politikası ve Gizlilik İlkeleri – Karagöz Medya

KVKK Politikası ve Gizlilik İlkeleri

KVKK Politikası ve Gizlilik İlkeleri
KARAGÖZ MEDYA A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Karagöz Medya A.Ş.(“Karagöz Medya”) ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda Karagöz Medya web adresinde (www.karagözmedya.net) aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.

• Karagöz Medya A.Ş. faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, kullanıcılar, internet sitesi, e-mail gibi kanallardan; yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin ettiği kişisel verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve T.C. Anayasası’na göre hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.

• Kişisel veriler Karagöz Medya tarafından; firma faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülmesi, yasal ve idari yükümlülükler kapsamında Karagöz Medya’nın yürütmekte sorumlu olduğu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, veri sahibinin mevzuattaki veya Karagöz Medya bünyesince kabul gören kural ve politikalardaki değişiklikler hususunda aydınlatılması, meşru menfaatlerin korunması, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütlmesi ile birlikte, anket ve oylamalar ile ilgili kişilerin görüşünün alınması ve kullanıcı memnuniyetinin sağlanması, Karagöz Medya’ya ait veya Karagöz Medya tarafından kullanılan elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması ve ilgili değerlendirmelerin yapılması suretiyle gerekli önlemlerin alınması, Karagöz Medya tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kullanıcıları faydalandırmak için iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması amacıyla işlenmektedir.

• Karagöz Medya web sitesi üzerinden, yalnızca yorum, ürün, hizmet, talep ve şikâyet başvuruları için kullanıcı bilgileri alınmaktadır.

• Karagöz Medya, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Karagöz Medya, web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen bağlantıların güvenlik ve gizliliğinden sorumlu değildir. Bu sitelere giriş sonucu karşılaşılabilecek maddi veya manevi kayıplarda sorumluluk kabul edilmeyecektir. Karagöz Medya, içeriklere yapılan 3. Kişilerin yorumlarından, hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir. Sorumluluk tamamen veri sahibine aittir.

• Karagöz Medya web sitesi üzerinden ürün ve hizmet satışı/başvurusu için talep edilen veya Karagöz Medya sisteminde var olan ve kullanıcılera ait her türlü kişisel bilgi, kullanıcı onayı olmadan 3. Kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır. Yalnızca kullanıcı bilgilerine erişme yetkisi bulunan yasal kurumlar ve yetkililer ile talep edilmesi durumunda kullanıcı bilgileri paylaşılabilecektir. Bu kapsamda, zorunlu olarak Google Analytics ve WordPress ile veriler paylaşılmaktadır.

• Kullanıcılarimizin web sitesi üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiştir. Kullanıcılarimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Karagöz Medya sistem ve internet alt yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

• Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVKK’nın 7. maddesi uyarınca Karagöz Medya tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

• Karagöz Medya , gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların Karagöz Medya ‘nın gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır. Karagöz Medya , sözleşme düzenlediği veri işleyenlerin bilgi güvenliğine en az kendisi kadar önem verdiklerinden ve müşterek sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinden emin olmakta ve bunu sözleşmesel olarak da güvenceye almaktadır. Veri işleyenler, mevzuattaki tanım ile paralel olarak yalnız Karagöz Medya ’nin talimatları doğrultusunda, Karagöz Medya ile akdedilmiş sözleşme çevçevesinde kalmak suretiyle ve mevzuata uygun olarak kişisel verileri işler.

• Karagöz Medya Gazete web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen linklerin güvenlik ve gizliliği Karagöz Medya sorumluluğu altında bulunmamaktadır. Bu sitelerde karşılaşılabilecek maddi/manevi kayıplardan Karagöz Medya sorumluluk üstlenemez.

• Karagöz Medya web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Karagöz Medya A.Ş.’ye aittir. Karagöz Medya web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Karagöz Medya ’da saklıdır.

• KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri Karagöz Medya üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii. Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, Karagöz Medya tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Bu talepler, başvuru esnasında doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle birlikte; Karagöz Medya’ya (Veri Sorumlusu) bizzat başvuru yaparak, İlgili Kişi sıfatıyla bildirim ve isteklerinizi, “Halil İbrahim Karagöz” adına, “05452502373” telefon veya info@karagozmedya.net e-posta adresinden yapabilirsiniz.

Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Karagöz Medya ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.

Karagöz Medya web sitesine kullanıcılarımızın/ziyaretçilerimizin giriş yapması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, Karagöz Medya bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Uygulanacak Hukuk
İşbu web sitesi (işbu web sitesi üzerinden link verilen üçüncü kişilere ait web siteleri hariç) Karagöz MEdya tarafından kontrol ve idare edilmektedir. İşbu web sitesine erişim sağlamanız veya web sitesini kullanmanız halinde web sitesinin içeriği ile ilgili ve sizin erişim ve kullanımınızla ilgili hususlarda çıkacak sorunların çözümünde uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup, Ordu Mahkemeleri yetkili kılınmıştır.